• 1
  • 1
  • 1

2nd FL, in front of iStudio
ชั้น 2, หน้าร้าน iStudio  T. 0-2000-7036

 

2nd FL, near center Escalator (parking lot side)
ชั้น 2, ใกล้บันใดเลื่อนกลาง ฝั่งลานจอดรถ  T. 0-2121-1880

in front Of Villa Supermarket
หน้าวิลล่าซูเปอร์มาร์เก็ต  T. 0-2111-3882

 

2nd FL, near Car Park Entrance
ชั้น 2, ใกล้ทางออกที่จอดรถ  T. 0-2xxx-xxxx