• 1
 • 1
 • 1

  Technician & Maintenance Staff เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างและซ่อมบำรุง

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา - ปวช ขึ้นไป
 • หากมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสายงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถขับขี่รถจักยานยนต์/รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลตอบแทน และสวัสดิการ:
 • เงินเดือนประจำ, ค่าล่วงเวลา (OT), เบี้ยเลี้ยงกรณีไปช่วยงานนอกเวลา
 • ค่ารักษาพยาบาล, วันหยุดประจำ, ชุดพนักงาน (Uniform), สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด