• 1
 • 1
 • 1


  Asst. Area Manager / Area Manager ผู้ช่วยผู้จัดการเขต / ผู้จัดการเขต

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีภาวะการเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - รักงานขายและบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการจัดการ อย่างน้อย 4 ปี
ราย ละเอียดงาน: เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และผลประกอบการด้านการเงินของหลายๆ สาขาที่รับผิดชอบ ต้องเป็นผู้ที่รักษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกๆ ร้านอย่างสูงสุดตลอดเวลา ต้องรักษาและดำเนินตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับทุกๆ อย่างของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ และส่งผลลัพธ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ต้องสามารถเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ ชี้แนะ และคำปรึกษา เพื่อให้ทีมงานของตนแต่ละคน มีการทำงานร่วมกัน และเกิดการพัฒนาการทำงานที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จโดยรวมของบริษัทฯ

ผลตอบแทน และสวัสดิการ:
 • เงินเดือนประจำ, ค่าล่วงเวลา (OT), เงินรางวัลจากยอดขาย (Incentives), ของขวัญวันเกิด, เบี้ยขยัน, เงินค่าตำแหน่ง, ค่าพาหนะ, เบี้ยเลี้ยงกรณีไปช่วยงานต่างสาขา
 • ค่ารักษาพยาบาล, วันหยุดประจำ, ชุดพนักงาน (Uniform), สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • ฝึกอบรมตลอดทั้งปี, สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด